2017. december 5., kedd

Shylock Védőbeszéd

Shylock Védőbeszéd
 William Shakespeare muve alapjan


Tisztelt Dózse, tisztelt Szenátorok!
Köszönöm, hogy megtisztelnek figyelmükkel, s Önök előtt megmutathatom azt, hogy ez a mai per nem bonyolult megítélésű ügylet, ahogy a védelem előadta, hanem tisztán Velence városának törvényei alapján egyetlen kérdés szerint kell dönteniük: mire kötelezi egy szerződés a feleket, s azokat be kell-e tartani.
Szokatlan ez az eljárás, maga a tárgya, illetve az is, hogy a tisztelt Tanács először hallgatja meg az alperes védőbeszédét, s nekem, mint a felperes képviselőjének ezt követően van jogom Önökhöz szólni.
 Az ellenérdekű fél védőügyvédje páratlan szónoklatot tartott, ehhez kétség sem fér. Ebben a tárgyalóteremben azonban nem a szónoki képességek kell, hogy döntsenek, hanem a józan észen alapuló, Velence nagyságát megalapozó törvényeink.
Kérem a tisztelt Dózsét és a tanácsot, hogy ne hagyják figyelmüket elterelődni arról az egyszerű tényről, ami a per esszenciáját adja.
Mik a perben a releváns tények, mi a bíróság által vizsgálandó tényállás?
Erre, és nem érzelmekre kell a mai tárgyalás során koncentrálnunk!
 Perbeszédem során szeretnék rávilágítani arra a jelentőségteljes aspektusra, amit Antonio ügyvédje a perbeszéde elején szintén teljes mértékben alátámasztott. Nem is kellene többet erről szólni, hisz az alapvető jogi tény, amely felett Önöknek dönteni kell, egy,- a felek szabad akaratából aláírt szerződés, kötelezettségvállalás
Védencem, Shylock, egy tisztességes, jogkövető velencei polgár. Bankár révén, az elmúlt évek során több száz, a maihoz hasonló szerződést kötött, Velence sok száz jóravaló polgárjával, akik betartották azt, amire kötelezettséget vállaltak. Shylock anyagi segítséget nyújtott számtalan honfitársunknak, amikor életük egy szakasza nehézséggel teli es kilátástalan volt. Ő volt az, aki segítő támaszt adott, és számos ember életét ezáltal újra reménykedővé tette. Világunk felgyorsult és aki nem elég erős a mai piaci valóságban, az előbb- utóbb sajnos nehézségekkel fog szembenézni. Védencem ezekben a sötét órákban mindenkinek, legyen az nő, férfi, kereskedő, hajós, vagy egyszerű matróz, rendelkezésére áll es segítő kezet nyújt. Ahol nincs más megoldás, Shylock a saját vagyonát kockáztatva pénzt ad idegeneknek, mert hisz abban, hogy a jog alapján a szerződéseket teljesíteni kell. Tudja, hogy így gondolja ezt minden polgár, mert így működik a gazdaság, és Velence törvényei ezt az ókortól biztosítják. Természetesen szolgálatért elvár egyfajta kompenzációt, ezért minimális kamatot számol fel, amit a kölcsönt felvevő egy megadott határidőn belül a tőkével együtt törleszteni köteles. Shylock senkit sem kényszerít ezen szerződések megkötésére, azt minden Vele üzletbe bocsátkozó személy szabad akaratából, szellemi képességeinek teljes birtokában, alapos megfontolás után, mérlegelve helyzetét és az elérni kívánt célt, írja alá, miután figyelmesen elolvasta a szerződés részleteit. Mindenki tisztában van a jogaival és kötelezettségeivel. A felek megteremtik az egyensúlyi helyzetet a szerződés feltételeivel.  Amint aláírás kerül a papírra, a két fél elismeri, hogy jogai és kötelezettségei vannak, és az írás kötelezi. Így működik a gazdaságunk, társadalmunk is egy szerződésen –a polgárok és az állam szerződésén alapul,-és a Shylockhoz hasonló üzletemberek járulnak hozzá országunk, Velence nagyságához es gazdagságához. Hová fajulna a világ, ha bárki megszeghetné az adott szavát, hogyan működne a kereskedelem, a társadalom, a politika és a gazdaság? Tudjuk, a szerződés betartása néha nehéz, de felborul az a törékeny egyensúly és harmónia, amiben élünk, ha bárki, amikor teljesítési kötelezettsége van, megpróbál kihátrálni a kötelezettségei alól. Ez megengedhetetlen, a mai per pedig sajnos erről szól.
Miért is vagyunk akkor a mai napon a tisztelt Dózse es a bölcs tanács előtt? Véleményem szerint a válasz egyszerű. Antonio figyelmetlenségéből, vagy bűnös könnyelműségből fakadóan képtelen volt visszafizetni az általa kölcsönkért összeget és visszaélt védencem jóhiszeműségével es segítő készségével. A határidő letelt, a szerződési kötelezettségét teljesíteni az alperes nem tudta.
Ad-e e a szerződés lehetőséget a hosszabbításra? Gondolt-e Antonio arra, amikor megtárgyalták a szerződéses feltételeket, hogy úgy állapodjon meg, hogy póthatáridőt kössön ki? Lényegesek voltak-e számára olyan feltételek, amiket a szerződés nem tartalmaz? A válasz egyértelműen nem. Nem érdekelte az, hogy mi van azután, ha a pénzt megkapta.
Utólag akart feltételeket támasztani, amikor Shylock már odaadta számára a pénzt, tehát ügyfelem már nem volt döntési helyzetben, hanem csak az eseményeket követhette. Ha a szerződéskötést megelőzően felmerültek volna Antonio részéről egyéb feltételek, akkor Shylock eldönthette volna, hogy kíván-e szerződést kötni vagy sem. A polgári viszonyok alapelve a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyensúlya, az ellenszolgáltatás elmaradása esetére vonatkozó ajánlatot Antonio könnyedén elfogadta. A felek tehát közösen döntöttek a szankció módjában is.  

Pacta sund servanda,-hallottuk a másik fél perbeszédében, igen, a szerződés kötelez. Többről tehát nincs szó a jogvita elbírálásánál, és ezt mindenkinek el kell fogadnia.
Szent igaz, hogy a tárgyalás napjára összegyűjtötte a fizetendő összeget, de a szerződés világosan megszabott egy határidőt, amit védencem es Antonio közös megállapodás alapján határoztak meg. A határnapon védencem hiába várta a törlesztendő összeget, amit Ő maga saját vagyonából, kemény munkával való megkeresés után adott át segitőkészen Antonionak, akin egyébként senki más, a szakmában dolgozó bankár nem segített.
Sajnálatos, hogy Antonio hajói nem érkeztek meg es nem kapta meg az összeget, amiből fenntartja magát es amiből a tartozását szándékozott törleszteni. Azonban ugyanolyan sajnálatos az a tény, hogy Shylock szinten üres kézzel maradt, mert bízott abban, hogy a másik fél betartja,amit vállalt. Jár részére a szerződésben szabályozott kárpótlás.
Védencem ugyanúgy egy jóhiszemű velencei állampolgár, aki ráadásul családapa, es egy leánygyermeket nevel. Miért szenvedjen anyagi kárt Shylock es Jessica Antonio hibája, szerződésszegése miatt? Miért lenne fontosabb figyelembe venni Antonio balszerencséjét, ha védencem szinten ugyanolyan károsodást szenvedett?
És itt már a felperest is a szerződés betartatása vezeti. Mi lenne, ha Antonio kibújhatna kötelezettségei és a büntetés alól?
Az ellenérdekű fél védője egyértelműen próbált a tanács és a tisztelt Dózse lelkiismeretére hatni záróbeszédében, és már-már Engem is meghatott, olyan meggyőződéssel adta elő érveit.  Felhívta a tanács figyelmét, hogy Bassanio, Antonio egy közeli barátja megsegítése végett fordult Shylockhoz a szóban forgó összegért. Ez a személy a védelem koronatanúja! De mit tanúsít? Semmit, mert a szerződés megkötésekor és az ezt megelőző tárgyalásokon nem volt jelen. Az előadása hallomásokra épül, őt a bizonyítékok sorából ki kell rekeszteni.
A jogi tény tehát a szerződés, az abban foglalt feltételek, jogok és kötelezettségek, amelyek egyértelműen a döntéshez szolgáló alapvető bizonyítékok. További bizonyíték a két fél vallomása, akik alátámasztják teljes körűen a szerződésben foglaltakat. Maga Antonio sem hivatkozott arra, hogy őt a szerződéskötés során Shylock megtévesztette, tévedésbe ejtette.
Az ellenérdekű fél fő érvelése amellett szólt, hogy a Shylock és Antonio között megkötött kölcsönszerződés megszegése egy jelentéktelenebb jogsértés, mint amit a szerződés betartatása okozna. Velence jogrendszere azonban nem különböztet meg egy jogszabályt a másiktól. Minden egyes törvény örök, szent es sérthetetlen. Alkotmányunk a szerződések szabadságát és kötelező erejét szabályozza, amelyek egyaránt vonatkoznak minden velencei állampolgárra.
Vizsgálva a jogeset tényeit: Antonio szabad akaratábol, mindenféle külső kényszer nélkül, önként aláírt egy kölcsönszerződést védencemmel, s teljes felelőssége tudatában vállalta annak feltételeit és betartását. Végigolvasta a szerződes minden egyes pontját és akaratával megegyezően azt aláírta. Tudta, hogyha nem tudja törleszteni a az adósságát, úgy a szerződés szankciója: védencem egy font húst vághat ki a testéből. Felnőtt, teljesen beszámítható, cselekvőképes velencei polgár révén tudnia kellett, hogy a szerződés, amit saját kezűleg aláír hatályba lép, teljesítenie kell minden rá vonatkozó kötelezettséget. Shylock a szerződés rá vonatkozó részét teljesítette, így joggal várhatja el, hogy a másik fél is teljesítsen.
Megtörtént a teljesítés? Egyértelműen nem. A szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyensúlya felborult, így nem marad más, mint az egyensúlyi helyzet helyreállítása a szerződés szankciós rendszerén keresztül.


Világosan szabatosan megfogalmazva, írásban is hozzájárult ahhoz, amit most ügyvédje hosszú perceken keresztül próbált semmissé tenni. Tudta es elfogadta, hogy nem teljesítés esetén, hogy egy font húst vághatnak ki a testéből. Antonio felhatalmazta Shylockot ezen tettre, most pedig visszatáncolna a betartásától? Ez a viselkedés szerződésszegés, nem érdemes tovább elemezni. Az ügyünkben ez ismét egy jogi tény, amely a döntés meghozatalánál nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Antonio tisztában volt azzal, hogy az egy font hús kivágása vér nélkül nem járhat, azaz alávetette magát annak, hogy Shylock vérét vegye és a szerződés ezáltal teljesedésbe menjen. Utólag arra hivatkozni, hogy erre nem terjed ki az akarata, teljes körűen megalapozatlan. Álláspontom szerint épp fordítva kellett volna ezt rögzíteni, azaz, egy köztudomású ténnyel ellentétes megállapodást kell a szerződésben rögzíteni, nem pedig a mindenki által ismert tényeket. Azaz, ha nem vettette volna magát alá a vére kiontásának, azt kellett volna a szerződésben rögzíteni. Ez a harmadik jogi tény, amelyet a bíróságnak vizsgálnia kell.
Fontos kiemelni a szerződéskötés egy mérvadó aspektusát. Az ellenérdekű fél figyelembe sem vette a következő tényt.
Tisztán látható, hogy Antonio bűntényt követne el, ha nem teljesítené a szerződés ra eső részét. A záróbeszedemben felhívtam a figyelmet az ezt megalapozó tényekre.
Ezenkívül szeretném azonban kihangsúlyozni hogy Antonio már a szerződés megkötésekor bűntényt követett el. Kérem figyeljék meg alaposan az ezt a kijelentést alátámasztó tényeket. Önmagában az, hogy Antonio már a szerződés megkötésekor teljesítési szándék hiányában volt, elég ahhoz hogy bűntényt kövessen el.
Minden, ami az ellenérdekű fél védőbeszédében elhangzott, most egyfajta kibúvó taktika részeként alkalmazva, már a szerződés megkötése előtt ismert volt Antonio számára, és szabad akaratából írta alá ezek fényében a dokumentumot.
Tisztában kellett legyen azzal, hogy egy font hús kivágása élő testből nem járhat vérontás nélkül. Ebből kifolyólag már ekkor tudnia kellett Antonionak, hogy amit vállal, azt nem fogja teljesíteni. Tudta, hogyha majd perre kerül sor, akkor a vérontás tilalma alatt meg bújva fog védekezni.
Mit jelent ez? Azt, hogy Antonio úgy vette fel a kölcsönt hogy arra számított, hogy semmi sem fogja az összeg visszafizetésére kötelezni.
Ha mindezt figyelembe vesszük, akkor Antonio nem csak azért bűnös mert nem fizette vissza a szerződésben foglalt összeget, hanem azért is, mert a védencemet, Shylockot megtévesztve csalárd hamis szándékkal csalta ki tőle a pénzt. 
Hadd hangsúlyozzam ismét, hogy a szóban forgó összeg visszafizetése eleve nem állt Antonio szándékában.
Velence állampolgárainak szent jogairól es a törvény előtti egyenlőségéről is sok szó esett a mai tárgyaláson. Ha itt ma megtagadják Shylocktol az őt megillető jogot, miszerint egy font húst vághat ki Antonio testéből, akkor nem csak a szerződést és védencem jogait tiporják sárba, hanem Velence alaptörvényei válnak semmissé. Hol húzzuk majd meg ezután a határt a törvények megszegésében? Ami ma egy érvényes szerződés semmissé tételével kezdődne, az ki tudja meddig fajulhatna? A több évszázados jogrendszerünk omlana össze rövid időn belül, ha a tisztelt tanács és a tisztelt dózse ma úgy dönt, hogy szemet huny egy velencei állampolgár őt megillető kötelezettségei megszegése felett.

Bízom a dózse és a tanács bölcsességében, a szerződések erejében. Bízom benne, hogy bölcs döntésük a társadalom egyensúlyát ismét helyreállítja. Isten óvja Velencét!!!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése