2017. november 11., szombat

Antonio Védőbeszéd - William Shakespeare műve alapján

Antonio Védőbeszéd
 William Shakespeare: A velencei kalmar cimu muve alapjan
Ujabb blogbejegyzesem egyfajta ujdonsagkent hathat az oldalon. Ebben a bejegyzesben elterek az eddig megszokott iranyvonaltol es egy vedobeszedet fogalmazok meg Shakespeare "A velencei kalmar" cimu muve altal kapott ihlettol vezerelve.Tisztelt Dózse, tisztelt Szenátorok!
A kezetekben van egy ifjú ember élete! A döntés kihat a vádló és a vádlott életére, sorsára, azonban döntésetek kihat Velence polgáraira is! Kísérjen benneteket bölcsesség, kegyelem és igazságosság!
Minden eljárás legizgalmasabb szakasza és a védelem számára legfontosabb feladat: a záróbeszéd. Összegzés, meggyőzés, mérlegelés, ahol a per esszenciája a vád és a védelem szempontjából megjelenik.
 Antonio képviselőjeként, az ő védelmében szólalok fel.
Döntsenek a záróbeszédem után, hogy a védencem ártatlan vagy bűnös!
Pacta sunt servanda- hazánk alapelve, a szerződéseket be kell tartani! A döntéshez csak ennyi kell?  Tudom, hogy Velence alaptörvénye ez, ezért működik a kereskedelem, a gazdaság!  Országunkat az tette naggyá, hogy mindannyian tiszteljük a szerződést, a törvényt, alávetjük magunkat a szabályainak. Már a római jog rögzítette, hogy a contractus, a szerződés, a felek a szabad akaratán alapul, és azt mindenkinek tisztelnie kell a betartása mellett. Szabad-e ezen túllépnünk, mérlegelhetünk-e más szempontokat?
A mai per egy szerződésen nyugszik. A tisztelt dózsénak, a tanácsnak abban kell döntenie, hogy Antonio és Shylock szerződése mindenben megfelel-e Velence törvényeinek, illetve az annak megszegésére felállított szankció, törvényes- e. Megfelel-e ez az egyezség Velence évszázadok óta fent álló törvényeinek? Ha igen, miről is szól ez a mai tárgyalás?
A védelem tiszteli az akarat szabadságát, tiszteli azt, hogy a felek szabadon határozzák meg, hogy milyen kötelezettségeket vállalnak, miben állapodnak meg, mi a szerződés tartalma. Nem működne megfelelően Velence kereskedelme, ha szimpátia, antipátia, vagy önkény alapján átlépnénk a szerződéses akaraton ---- az felborítaná törékeny, társadalmi konszenzuson alapuló világunk rendjét.
Kérdezhetitek, akkor miért állok ma itt, előttetek védőként, hisz a vád érvei szólalnak általam meg.
Mert mindennek nagyon sok jelentése és tartalma van.  Megengedhetünk-e magunknak egy egyszerű, gondolatok nélküli értelmezést, az előttetek fekvő kötelezvény sablonos értelmezését?
A válaszom: nem, s remélem, hogy a beszédem végére ezt Ti is megértitek.
Vizsgáljuk meg a szerződést: A tényállás alapján köztudott, hogy védencem, Antonio, megállapodást kötött Shylock-al, a zsidó uzsorással. Nem kell bemutatni Shylockot, mindenki tudja miből él. Ártatlanokon élősködve gazdagszik meg. De megteheti, a törvényeink feljogosítják rá, így amit tesz, törvényes, nem tiltott. Az egyezség, amit védencemmel kötött, úgy szólt, hogy ha a vádlott nem képes törleszteni a kölcsönadott összeget egy megszabott időn belül, ebben az esetben Shylock egy font húst vághat ki belőle.
A kötelezvény maga pontosan meghatározza a szolgáltatást, az ellenszolgáltatást és a büntetést.
A szerződés a felek kötelezettségét rögzíti, hogy Shylock Antonionak kölcsönt adott. A maga részéről a szerződéses kötelezettségét teljesítette. A pénz átadás és átvételekor, Antonio tisztában volt a vállalásával. Továbbá tisztában volt a szerződésben rögzített szankciókkal, azt szabad akaratából írta alá. A szerződés megkötésére senki nem kényszerítette, nem volt tévedésben, sem pedig kényszer alatt. Tisztában volt azzal, hogy mi a contactus, mi a joga, mi a kötelezettsége és mi a szerződésszegés jogkövetkezménye. A szerződés tehát érvényes.
Nektek, tisztelt Dózse és Szenátor urak, azonban a bölcs döntésetek meghozhassátok: azt is tudnotok kell, hogy védencemet a szerződés megkötésekor a legnemesebb cél, a barátja megsegítése vezette. Fel sem rémlett benne, hogy a szankció valóban érvényesítésre kerül vele szemben, hiszen bízott abban, hogy hajói, mint eddig is, jelentős haszonnal kecsegtetnek, és könnyedén visszafizeti az uzsorásnak a kölcsönt. A szankció tehát be sem következhet!
Sajnos ez nem így történt. Antonio a szerződésben foglalt visszafizetési kötelezettségét nem tudta teljesíteni. Nem kérdés tehát, hogy a szankciót (egy font hús kivágását) alkalmazni kell. Ha megtagadnánk ezt a kötelezettséget, azzal Velence törvényeinek biztonságát, a jogrendünk alapjait, a társadalmi konszenzust sértenénk.
Vizsgálnunk kell azonban a tényállás elbírálásakor további ,- a szerződéshez kapcsolódó egyéb kérdéseket, jogszabályi rendelkezéseket is. Nekünk, jogi tudással rendelkező tudós embereknek tudnunk kell minden idetartozó rendelkezést.
Velence alaptörvénye Alkotmányunk (a törvénykönyv 3§ ( 2) kimondja, hogy ha valaki velencei polgár vérét ontja, bűncselekményt követ el,  bűnös emberi élet kioltásának bűntettében, amelyet törvényeink nagyon szigorúan büntetnek.
Ha a védencem szerződését vizsgáljuk, lehet-e egy font húst kivágni anélkül, hogy a vádló ügyfelem vérét ontaná?
Beleegyezett-e ügyfelem a szerződés megkötésekor abba, hogy a font húson kívül vérét is ontsák? A válasz egyértelműen nem, ugyanis ilyen súlyú törvénysértés esetén az áldozatnak kifejezett jognyilatkozatot kellett volna tennie. Van ilyen ezen a papíron? Önök is láthatják, hogy nincs.
Melyik törvény erősebb? A törvényeink között egyik a másik felé emelkedhet-e? A válaszom ismételten nem, egyik törvényünk sem erősebb a másiknál, hisz mind kettőt a tisztelt Dózse és a Szenátus hozta és hirdette ki Velence államában.
  A tisztelt dózsénak az ítélet meghozatalakor melyik törvényt kell alkalmaznia? Ha az egyik mellett dönt, törvényes és igazságos-e, hogy a másikat figyelmen kívül hagyja.
 A szerződés biztonságát, feltétel nélküli betartását és betartatását, vagy pedig a velencei polgár életét védő vérontás tilalmát?
Bölcsen, minden törvényt figyelembe véve kell a végső döntést meghoznia.
De van-e egyáltalán ellentmondás a 2 szabály alkalmazásánál az esetünkben?
A védelem álláspontja szerint nincs, mert a megoldás a szöveg és a jogszabály pontos értelmezése, az abból levont pontos következtetés.
Kérem, kövessék kellő figyelemmel érveimet.
 Mint köztudott, az egyezség mindkét érintettje velencei állampolgár. Az egyezségben egy csepp vérről sincsen szó---- „egy font hús” ez áll benne. Éppen ezért, Velence szent és sérthetetlen törvényeit követve Shylock csak úgy vehet egy font húst, ha Antonio vérét nem veszi. Shylock amikor megkötötte a szerződést, tisztában volt szintén a vérontás tilalmával, így a szerződés megkötésekor, vagy elfelejtett erről szólni, vagy pedig maga sem kívánta azt a leírtak szerint végrehajtani.
Ha saját szempontjából bűnös gondatlansággal nem terjedt ki figyelme ezen fontos tényre, mint a végrehajtás vérontással együtt járó módjára, ez a saját felróhatósága, amelyre előnyök szerzése miatt nem hivatkozhat.
Ha tudta, de elhallgatta a másik fél előtt, hogy a font hús kivágása vérontással jár, úgy rejtett fenntartása a másik félre nem hathat ki.
Általános együttműködési kötelezettségét, tájékoztatási kötelezettségét megszegte, ennek jogkövetkezménye, hogy a vérontás nem vált a szerződés részévé kifejezett kikötés hiányában.
Amennyiben pedig akarat kiterjedt rá, úgy védelem álláspontja szerint, a szerződés betartása Velence törvényébe ütközik, így semmis és végrehajthatatlan.
Adjon magyarázatot arra Shylock, hogy hogyan tudja a szerződést a velencei törvények alapján betartani? A bizonyítási eljárás során erre sem ő, sem tanúi nem adtak erre magyarázatot.
Köztudomású tény, hogy bármennyi hús kivágása, az embernek a vérét is veszi. Erre külön bizonyítást nem kell lefolytatnia a védelemnek, elég csak hivatkoznia rá. A vérontásról egyébként sem szól a szerződés, azaz a Felek akarata erre nem terjedt ki.
Összegezve, a szerződés semmis, a szerződés szankciója betarthatatlan és végrehajthatatlan, egyetlen jogkövetkezmény lehet, az eredeti állapot helyreállítása, megteremteni a T. Bíróságnak azt a helyzetet, mintha a szerződés a Felek között létre sem jött volna.
A bizonyítási eljárás keretében a tisztelt tanács meghallgatta a perben mindkét felet, akik a szerződéskötés körülményeit, az ott elhangzottakat egyezően adták elő. Kiemelem a társalgást, ami az egyezségkötést megelőzte, és ezáltal a szerződés részévé vált: Shylock azt mondta, hogy most ugyan nem kér kamatot a kölcsönadott összegre, csupán „játékból” menjenek bele az egy font húsba, mint fizetségbe. Ezt védencemen kívül tanúsítani tudja Bassanio, az a férfi, akiért Antonio belement az egyezségbe.  A perben tanúként ő is megszólalt, és ugyanezt a tényt ő is megerősítette. A fennálló eljárás során ő a koronatanú, és szavai megkérdőjelezhetetlenül igazak, hisz esküt tett a bíróság előtt, hogy az igazat, a színtiszta valóságot fogja előadni. A szerződés tartalmára tehát hitelt érdemlő bizonyítékok: okirat, tanúvallomás áll a bíróság rendelkezésre.
 Itt van ez a fiatal, élettel teli, hűséges, igaz ember, Antonio, aki a halálát várja, pedig az összeg, ami a kegyetlen vádlót illetné, itt van nála, többszörösen. Shylock a tárgyalás előtt, még a Dózse kérésére sem adott kegyelmet. Mi ez, ha nem igazságtalanság és Velence törvényeinek tagadása? Mi pedig az igazságszolgáltatás rendszerét kell kövessük, kivétel nélkül! Hiszek Velence országában. Hiszek a jogrendje erejében! Erős, hatalmas ország ez, ami az igazságos jogrendszerén alapszik évszázadok óta. Miért engednék éppen most a felesleges barbárságnak? Nem viselkedhetünk úgy, ahogy a vérengző, tanulatlan országok tették az elmúlt századokban. Esélyt kell adnunk az újrakezdésre.  Ha a vádló belemegy az alkuba, akkor emelt fővel távozhat, de ha kiontja védencem egy csepp vérét is, a megtorlás kegyetlen lesz.  Ha Antonio itt ma meghal, az óriási közfelháborodáshoz vezethet, és ki tudja onnan hova jutunk. Ez mind társadalmi mind gazdasági kudarcokhoz vezethet.
 Úgy vélem kijelenthetjük, hogy országunk érdekei előrébb valók az egyén érdekeinél. Ez pedig a társadalmi egyensúly megtartása, a törvények és a jog betartása. Bátorkodom megkockáztatni, azt a gondolatot is, hogy ha Shylock itt ma nyer az nemcsak Antonio veresége lenne, hanem Velence jogrendszeréé is.
Ám, hogy Shylock lássa, hogy az igaz törvény követői mennyire fejlettebb gondolkodásúak, a védelem hajlandó elfogadni, azt hogy a zsidó élete megmaradjon. Vagyona fele szálljon Velence államra, a másik fele, ami pedig védencem illetné.. nos efelől szeretném megkérdezni Antoniot.
Shylock, védencem hajlandó lemondani vagyona feléről, ha aláírsz egy kötelezvényt, ami biztosítja, hogy halálod után a fent említett összeg lányodra, Jessicara szálljon, akit igazságtalanul kitagadtál.
Hölgyeim és Uraim!
A védelem befejezte beszédét, érveim bízom benne, hogy meggyőzték Önöket!A törvényes döntés az érvénytelen, jogszabályba ütköző szerződés esetén csak az eredeti állapot helyreállítása- az in integrum restitutio lehet.
 Az Önök kezében van a döntés. Megmenthetjük egy ártatlan fiatalember életét és eleget tehetünk a kapzsi, gonosz felperes érdekeinek is vagy pedig hagyjuk meghalni a kalmárt és Shylock felülkerekedik a törvényeinken.
 Végezetül még annyit szeretnék mondani, hogy remélem minden jelenlévő velencei állampolgárnak tanulságos volt a mai per; ha valaki tiszteli országunk törvényeit, az igazságra számíthat, mindenáron. Ellenben aki csak önös, kapzsi érdekeit követve szembe megy Velence igazságszolgáltatási rendszerével, arra lecsap a törvény keze.
Tisztelt dózse, esküdtszék, kérem, döntsenek ésszerűen és ne engedjenek a kapzsi barbár érdekeknek, ne ebben az országban! Ezzel az ítélettel mutassuk meg, hogy miért tartják Velencét egy szabad, gazdag és büszke országnak, ahol nincs helye a törvényt nem tisztelő, lázító személyeknek. Minden polgár bízhat a bölcs Dózséban, a tanácsban, bízhat abban, hogy a törvények egyensúlya, ha tisztességgel és becsülettel jár el, megvédi őt mindenféle támadástól.  
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel! Éljen Velence!

Pivarnyik Krisztián

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése